17 februari 2020

Agenda jaarvergadering do. 12 mrt

Langenboom maart 2020

Geachte leden,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

Donderdag 12 maart 2020 om 13.30 uur in De Wis te Langenboom.

Met vriendelijke groet, het bestuur KBO-afdeling Langenboom.

Agenda

 1. Opening.
 2. Gedenken van de overleden leden
 3. Beschouwing over 2019 en blik op 2020
 4. Notulen van de jaarvergadering van 14 maart 2019
 5. Jaarverslag 2019 met toelichting door onze secretaris
 6. Financieel verslag 2019 met toelichting door onze penningmeester
 7. Verslag kascommissie: Toos van de Kamp-Wijdeven en Marius de Klijn
 8. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening en decharge van de penningmeester
 9. Samenwerking van de afdelingen in Kring KBO-Mill
 10. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend zijn:

Ton Ermers, aftredend en niet herkiesbaar

Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de vergadering aanmelden.

Deze kandidaatstelling moet door minimaal 5 leden worden ondersteund.

 1. Contributie, wij stellen voor de contributie voor 2021 te verhogen met € 1,–
 2. Jubilarissen
 3. Rondvraag
 4. Sluiting van de jaarvergadering om 14.30 uur.

 

Pauze   waarna een muzikaal intermezzo.

We sluiten om ca. 16.30 uur.